همکاران تجاری

نام شرکت 1400/12/29 1399/12/30
  تعداد سهم درصد سهم تعداد سهم درصد سهم
شرکت توسعه اقتصادی آرین 158.932.320 %99/333 21،439،998 %89
شرکت فرا ساحل ایران 533.333 %0/333 80.000 %0.5
شرکت نخل بارانی پردیس 533.333 %0/333 80.000 %0.5
شرکت فراز ابنیه آرین 1.000 %0/001
شرکت فراساحل پترو بینا کیش 7 %0/0 1 %0/0
آقای هومن عبداللهی خامنه 2.399.952 %10
شرکت تجارت پایا طاها 1 %0/0
به آقای جعفر عبداللهی خامنه 24 %0/0
خانم اکرم جهانی مهرانی 24 %0/0
جمع 160،000،000 %100 24.000.000 %100


اهم مشتریان

فامیلی مارکت

هایپر می

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

هایپر سی

نجم خاورمیانه

شهروند

هایپر استار